פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד אילן הלויפרטי יצירת קשר:

שד שאול מלך 8, תל אביב

בית אמות משפט (קומה 8)

טל’ 077-9974772

מידע חשוב נוסף

עוד על תוכנית מתאר ארצית 38

עוד על תוכנית מתאר ארצית 38

פתיחה- תוכנית מתאר ארצית 38

מאמר זה מציג מידע רלוונטי ותמציתי בנוגע לתוכניות המתאר הארציות. המאמר מספק רקע בנוגע להגדרת תוכנית מתאר ארצית, דרכי אישורה ודרכי יישומה באמצעות הוועדות המחוזיות והמקומיות. מטרת המאמר היא מתן רקע בסיסי להבנת תוכנית מתאר ארצית מס’ 38 (תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה), הואיל ותוכנית זו ,בחודשים האחרונים, נמצאת במרכז השיח העסקי בקרב חוגים מסוימים, שהשכלתם והניסיון בנוגע לתחומים אלו מוגבלים.

כללי- סוגי תוכניות מתאר

קיימים ארבע סוגים של תוכניות :

1. תוכנית מתאר ארצית לרבות תכנית לתשתית לאומית.

2. תוכנית מתאר מחוזית.

3. תוכנית מתאר מקומית.

כל תוכנית כפופה לתוכנית אשר כפופה לזו שמעליה ויכולה להכיל הוראות של תוכנית ברמה נמוכה ממנה.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

הגדרת תוכנית מתאר ארצית

בהגדרתה תוכנית מתאר ארצית היא תוכנית אשר קובעת את התכנון הפיזי של שטח מדינת ישראל.

תכניות המתאר הארציות עוסקות בתכנון בראיה כוללת ולטווח ארוך, תוכניות אלו מטפלות בדרך-כלל בנושאים בעלי השלכות רוחב משמעותיות והמשותפים למספר מחוזות, וקובעים את מדיניות התכנון הארצית בנושאים השונים. תוכניות מתאר ארציות לרוב נוגעות לייעוד הקרקע, תשתיות, אתרים שונים ועיקר מטרתם, כאמור, היא מתן מענה פיתוחי ואסטרטגי לתחזיות דמוגרפיות, גיאודזיות, וסביבתיות.

למרות האמור לעיל, תוכניות מתאר ארציות אינן מוגדרות בהכרח ככוללניות. תוכניות מתאר ארציות יכולות להיות כוללניות (תמ”א 38), נושאיות (תכנית מתאר ארצית ליער וייעור – תמ”א 22) או חלקיות (תכנית לתחנות כוח של חברת החשמל – במסגרת תמ”א 10).

אישור תוכנית מתאר ארצית והמועצה הארצית לתכנון ובנייה

תוכנית מתאר ארצית נכתבת ע”י המועצה הארצית לתכנון ובנייה הפועלת מכוח חוק התכנון והבניה, תשכ”ה ‎1965. המועצה היא המוסד העליון במדינה לתכנון ובנייה. המועצה הארצית מונה 32 חברים. הרכבה נקבע עפ”י סעיף 2 (ב) לחוק המועצה: 11 חברי ממשלה או נציגיהם, נציג רשות הטבע והגנים, 5 נציגי ראשי ערים, 3 נציגי מועצות מקומיות, שני נציגי מועצות אזוריות, נציג המהנדסים והאדריכלים, נציגת ארגוני הנשים, נציג המוסדות האקדמיים, נציג המוסדות המיישבים, סוציולוג, נציג ארגון הגג של הארגונים הסביבתיים ונציג הדור הצעיר.

בראש המועצה הארצית עומד שר הפנים או נציגו. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה רשאית למנות לעצמה מבין חבריה ועדות משנה לתכנון ולבנייה, ועדות קבועות או ועדות לנושאים מסוימים, וההחלטות של ועדות המשנה הם בעלות תוקף כמו של המועצה הארצית. משך כהונתה של המועצה הארצית הינו חמש שנים, כקבוע בסעיף 2 (ד) לחוק.

אחד מתפקידיה העיקריים של הוועדה הוא נתינת ההוראות הדרושות לעריכת תוכניות המתאר הארציות, הערכת אותן תוכניות וקבלת החלטות על הגשתן לאישור הממשלה. על-מנת לאשר את התוכנית יש לקבל את אישור הממשלה.

תוכניות המתאר הארציות אינן מופקדות להתנגדויות, אך ביחד עם זאת תוכניות המתאר מועברות לוועדות המחוזיות, המקומיות והציבור בכללותו על-מנת לקבל היערות והסתייגויות.
תכנית המתאר הארצית מנחה את תכניות המתאר המחוזיות והמקומיות. לפיכך, יעודה של תכנית מתאר ארצית הוא לפרוט את תכנית המתאר הארצית לפרטים לשם יישומה בפועל.
בפועל , היא משמשת את הוועדות המחוזיות והמקומיות ומנחה אותן בעבודתן. הוועדה המקומית היא שמאשרת ביצוע שינויים בנכס.

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה הוא גוף ממשלתי-ציבורי המשמש כגוף תכנוני, ביקורתי ושיפוטי בתחומי התכנון והבנייה בששת המחוזות של מדינת ישראל, ופועל תחת סמכות משרד הפנים.

ששת המחוזות במדינת מחולקים מבחינה מנהלתית: מחוז צפון, מחוז חיפה, מחוז מרכז, מחוז תל אביב, מחוז ירושלים ומחוז הדרום. כאמור לעיל, אחד מתפקידיה של הוועדה הוא להעיר את הערותיה על תוכניות מתאר ארציות, להכין ולהגיש למועצה הארצית תוכנית מתאר מחוזית (תמ”מ). תוכנית זו היא חוליית ביניים בין התכנון הארצי כפי שמתבטא בתוכניות הארציות השונות, לבין התכנון המקומי, ובה נקבעים העקרונות לתכנון המחוז כולו. הוועדה גם מגישה הצעות למועצה הארצית לאישור שינויים שהיא עורכת בתוכנית המחוזית.

ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

הועדה המקומית פועלת במסגרת תוכנית מתאר מקומית, היא תוכנית ברמה של הרשות המקומית. תוכנית המתאר המקומית נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית ומתוכנית המתאר הארצית ואינה יכולה לסתור את התוכניות בדרג שמעליה. מטרתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה להבטיח את קיומו של חוק התכנון והבנייה במרחבה ובין היתר גם על הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה. הוועדה המקומית פועלת תחת הוראותיה של הועדה מחוזית לתכנון ולבנייה.

סיכום- תמ”א 38

תוכנית מתאר ארצית (בראשי תיבות: תמ”א) נכתבת במסגרת הסדרתם של תכנון ובנייה בישראל, מאושרת על ידי ממשלת ישראל, ותחולתה על כל שטח מדינת ישראל. השפעתה ניכרת בתכנון המחוזי והמקומי בנושאים בעלי חשיבות ציבורית כמו עקרונות בינוי ושימוש בחופים, דרכי תחבורה ועוד נושאים שיש להם חשיבות כלל ארצית. הדוגמה הבולטת ביותר בשנים האחרונות היא תוכנית מתאר ארצית 38 – בה מודגשת החשיבות הציבורית בהכנה לרעש האדמה הקרוב.

התוכנית קובעת מפרטים תכנוניים ברמה עקרונית וכללית.

תחתיה נמצאות תוכניות המתאר המחוזיות, המקומיות ותוכניות מפורטות הממלאות אחר הדרישות הכתובות בה ומוסיפות תכנון ספציפי, מפורט ומדויק על התכנון הכללי. בפועל, תוכנית המתאר הארצית משמשת את הוועדות המחוזיות והמקומיות ומנחה אותן בעבודתן. הוועדה המקומית היא שמאשרת ביצוע שינויים בנכס.

*התוכן של אתר תמ”א 38 אינו תחליף לחוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, אינו מתיימר להיות מדויק או מעודכן או מקיף. המסתמך על האתר, עושה זאת באחריותו.

לייעוץ מקצועי ראשוני ללא התחייבות 077-9974772
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף